Over de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

LSBS

Postbus 200

6710 BE  EDE  

(0318) 767010 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur)

lsbs@lsbs.nl

Bezoekadres: Galvanistraat 1, 6716 AE  EDE (Ondernemerscentrum Bouwstede)

RSIN 0028.82.942              

IBAN: NL07 INGB 0000 2167 86

 

De LSBS is op 22 oktober 1864 opgericht als Werkinrichting voor Hulpbehoevende Blinden 'naar Rotterdams voorbeeld'. Bij Koninklijk Besluit van 26 mei 1870 is de Vereeniging tot Ondersteuning en Zedelijke Ontwikkeling van hulpbehoevende Blinden als rechtspersoon erkend (gepubliceerd in het Bijvoegsel van de Nederlandsche Staatscourant 25 juni 1870, No 146). De werkplaats was gevestigd te Utrecht op verschillende adressen, voornamelijk ‘Achter St. Pieter’. Aanvankelijk 12, later ruim 50 blinden maakten er onder meer manden, borstels en matten(kloppers). Rond 1930 is de vereniging omgevormd tot stichting. In 1962-1963 werd het pand van de werkplaats verkocht omdat er nauwelijks nog mensen werkzaam waren. Dit had onder meer te maken met het feit dat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening ook voor hen toegankelijk werd. De stichting heeft per 1965 de naam gewijzigd in Landelijke Stichting tot behartiging van de belangen van werkende en bejaarde blinden. Sinds 1979 draagt de stichting haar huidige naam Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden.

Missie

A.    Het bevorderen van de mogelijkheid voor blinden en slechtzienden om op een gelijkwaardige wijze deel te nemen aan en betrokken te zijn bij de samenleving.
B.    Het bevorderen van de mogelijkheid voor blinden en slechtzienden om zich persoonlijk te ontwikkelen.
C.    Het ondersteunen van wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek.

Doelstelling (artikel 2 van de statuten)

De LSBS geeft aan deze missie vorm door het verstrekken van financiële en soms materiële ondersteuning aan individuele blinden en slechtzienden, aan instellingen en organisaties werkzaam in het belang van blinden en slechtzienden (met name voor specifieke projecten) en aan wetenschappers/wetenschappelijke instituten. Op jaarbasis worden ruim 750 aanvragen ingediend.

Afwezigheid van winstoogmerk en fondsenwerving 

De LSBS beoogt het algemeen belang te dienen en heeft sinds haar oprichting geen winstoogmerk gehad. De LSBS streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de LSBS de met de acitiviteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan de doelstelling. De LSBS werft geen gelden. Inkomsten komen voornamelijk uit beleggingsresultaat. Op grond van artikel 6 van de statuten en de feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de LSBS. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de LSBS als ware het eigen vermogen.

Bestemming liquidatiesaldo

Mocht het bestuur besluiten tot ontbinding, dan moet conform aritkel 11 lid 4 van de statuten een batig liquidatiesaldo zoveel mogelijk besteed worden overeenkomstig het doel van de stichting. Dit zal een ander ANBI-fonds zijn dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en dat een soortgelijke doelstelling heeft.

Bestuur en personeel

Besturen betekent uitvoering geven aan de doelstelling van de LSBS, zorgen voor het adequaat functioneren van de LSBS en het beheren en besteden van de middelen van de LSBS. 

Het bestuur van de LSBS bestaat uit 7 leden, die nagenoeg allen (sinds 2013) een vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 1.500 per jaar. Dit bedrag geldt als vacatiegeld voor vergaderingen en ter dekking van onkosten.

Mevrouw dr. M.A.E. (Marina) Conyn-van Spaendonck, voorzitter
De heer prof.dr. R.O. (Reinier) Schlingemann, vice-voorzitter
De heer mr. S.J.W. (Sebastiaan) Hermans, secretaris
De heer ir. D.A. (Danker) van Valkenburg, penningmeester
Mevrouw prof. dr. C.C.W. (Caroline) Klaver
Mevrouw mr. B.J.W.M. (Bernadette) Raaijmaakers
Mevrouw P.G.T.M. (Petrie) Kremer

Voor de dagelijkse gang van zaken zijn twee personeelsleden voor in totaal 1,63 fte aangesteld in loondienst, mw. mr. J.E.A. (Jantine) van de Watering-Geesink (directeur) en mw. mr. R. (Rachel) van Dongen (directiesecretaresse). Zij hebben individuele arbeidsovereenkomsten met een maatschappelijk aanvaardbare en verantwoorde beloning. De medewerkers voeren alle voorkomende werkzaamheden uit die bijdragen aan de realisatie van de doelsteling waaronder de voorbereiding en uitvoering van de bestuursvergaderingen. Zij behandelen circa 700 aanvragen/vragen om voornamelijk financiële hulp per jaar, waarna het Bestuur een besluit over toewijzing of afwijzing neemt. Andere werkzaamheden: secretariaat UitZicht en stichting Steunfonds UitZicht, secretariaat ICT fonds, secretariaat Vakantiesuppletiefonds, secretariaat fondsenoverleg en monitoring/evaluatie van de aanvragen, secretariaten en bestuursbeleid. 

Financieel

De jaarrekening wordt opgesteld en beoordeeld door een register-accountant. Onze stichting is een stichting als bedoeld in artikel 1a lid 7 sub h van de Uitvoeringsregeling op de AWR 1994.

Download hier de verkorte Staat van Baten en Lasten 2017

en hier de opgave van Voorgenomen bestedingen 2018 met toelichting

Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Twitter